دسته     سایر رویدادها
 30 مرداد 1397
بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
24لغایت 26 شهریور ماه 97
مرکز همایشهای بین المللی رازی


پذیرایی و تشریفات و امور اجرایی بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری ایران در تاریخ 24 مرداد ماه 97 لغایت 26مرداد به صورت شایسته توسط گروه همایشگران آیین ایرانیان در مرکز همایشهای بین المللی رازی صورت پذیرفت.

دسته های رویداد ها