دسته     سایر رویدادها
 24 خرداد 1396
كنفرانس صادركنندگان ايران

كنفرانس صادركنندگان ايران

كنفرانس صادركنندگان ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي


اين كنفرانس در بهمن ماه سال 94 با حضور برترين صادركنندگان ايران در حوزه هاي مختلف به نحو شايسته انجام پذيرفت.

دسته های رویداد ها