دسته     سایر رویدادها
 25 آذر 1398
نكوداشت 20سالگي ايسنا

نكوداشت 20سالگي ايسنا

نكوداشت 20سالگي ايسنا
14آذرماه 98


پذيرايي و تشريفات از مراسم نكوداشت 20سالگي ايسنا يا حضور مقامات كشوري توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته در سالن همايشهاي دانشگاه علم و فرهنگ صورت پذيرفت.

دسته های رویداد ها