دسته     سایر پروژه ها
 26 اسفند 1397
سومین جایزه ملی تحول دیجیتال

سومین جایزه ملی تحول دیجیتال

سومین جایزه ملی تحول دیجیتال
مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما
زمان 30بهمن ماه 97


پذیرایی و تشریفات سومین جایزه ملی تحول دیجیتال در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما به نحو شایسته انجام پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها