24 تیر 1396
سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم

سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم

سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم


سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم در تاريخ 26لغايت 28 آبان ماه 92در موزه ملي ايران به نحو شايسته برگزار گرديد.

دسته های اخبار