07 آبان 1396
دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران
4آبان 96


دومین کنفرانس هوش تجاری ایران-دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران -پذیرایی و تشریفات توسط گروه تشریفاتی شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.
 

دسته های اخبار