30 اردیبهشت 1397
اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
18و19اردیبهشت ماه 1397


اولین کنفرانس ملی دوام بتن درمرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی،توسط گروه تشریفاتی شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های اخبار