10 مهر 1397
پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران

پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران

پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران
زمان 7لغایت 9مهرماه 97
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی


پذیرایی و تشریفات از پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران در مرکز همایشهای شهید بهشتی به نحو شایسته صورت پذیرفت .

دسته های اخبار