19 شهریور 1396
نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
14 الی 16 شهریور ماه 96


تشریفات و پذیرایی از نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
14 الی 16 شهریور ماه96      

مکان برگزاری پژوهشگاه شیمی ایران

دسته های اخبار