23 مهر 1396
نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن

نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن

نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن
15و16مهر ماه 96
مکان:مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی


نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن
15و16مهر ماه 96
مکان:مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

دسته های اخبار