دسته     سایر پروژه ها
 27 شهریور 1396
کنفرانس راهکارهای هوشمند ایران و کره

کنفرانس راهکارهای هوشمند ایران و کره

کنفرانس راهکارهای هوشمند ایران و کره
تاریخ 27 شهریور ماه 96
مکان هتل آزادی تهران


کنفرانس راهکارهای هوشمند ایران و کره
تاریخ 27 شهریور ماه 96
مکان هتل ازادی تهران

سرویس ها

دسته های پروژه ها