دسته     سایر پروژه ها
 22 مهر 1396
زمان 4 مهرماه 1396 -sappi art paper seminar

زمان 4 مهرماه 1396 -sappi art paper seminar

زمان 4 مهرماه 1396 -sappi art paper seminar


گوشی ترجمه همزمان و مترجم همزمان برنامه سمینار کاغذ واقع در سفارت اتریش توسط شرکت همایشگران آیین ایرانیان به نحو شایسته انجام پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها