دسته     سایر پروژه ها
 23 مهر 1396
نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن

نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن

نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن
15و16مهرماه 96-مکان:مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی


پذیرایی و تشریفات نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن توسط گروه همایشگران به نحو شایسته صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها