دسته     سایر پروژه ها
 16 آبان 1396
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
13لغایت16آبان ماه 96
نمایشگاه بین المللی تهران


این شرکت افتخار دارد امور ترجمه همزمان و حضوری و تشریفات و پذیرایی در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق را به نحو شایسته انجام داده است

سرویس ها

دسته های پروژه ها